Past Services

RLC Worship, 21 January 2018

RLC Worship, 14 January 2018

RLC Worship, 7 January 2018

RLC Worship, Christmas Eve 7PM

RLC Worship, 24 Dec 2017

RLC Worship 17-Dec-2017

RLC Worship 10-DEC-2017

RLC_Worship 12-03-2017 10-42-14 AM

RLC_Worship 11-19-2017 10-44-05 AM

RLC Worship 12-NOV-2017